امروزه در ساخت ساختمان به غیر از سبک سازی به سرعت در اجرا و مقاوم نمودن ساختمان در برابر عوامل محیطی و زلزله ، جهت بازگشت سریع سرمایه توجه خاصی میشود. با توجه به اینکه سیستم سقف یوبوت دارای جایگاه خوبی در کشورهای مختلف است و به دلیل صرفه جویی در مصرف بتن و میلگرد نسبت به دیگر سیستم های مشابه، این نوع سقف سهم زیادی از بازار را در دست دارد.  میزان مقاومت و کاهش هزینه ها نسبت به دیگر سقفها و کاهش مصرف انرژی به دلیل عایق بودن و مقاومت حرارتی خوب نسبت به سایر سقفها از دلایل استفاده پیمانکاران و کارفرمایان ار این سقف یوبوت است . دال مجوف یوبت را میتوان هم برای سقف و هم برای فونداسیون بکار برد.سقفهای یوبوت شامل تعدادی تیرچه میباشد که قالب ها با فاصله روی آرماتوربندی قرار گرفته و طی دو مرحله بتن ریزی شکل میگیرد. سقف یوبوت دارای نمای  I شکل است و رفتاری دوطرفه از خود نشان میدهد . در سقف یوبوت به دلیل ضخامت کمتر ،ارتفاع کلی ساختمان نیز کاهش پیدا میکند و به علت حذف تیرهای میانی و آویز  نیاز به سقف کاذب نیست در نتیجه فضای خالی با کارایی بیشتر در اختیار کاربر میگذارد. یوبوت به دلیل شکل ظاهری و فضای خالی که در سقف ایجاد میکنند عایق صوت و حرارت خوبی بشار میروند.